Najvyšším orgánom Združenia rodičov školy je Rada rodičov školy, ktorú tvoria zástupcovia jednotlivých tried. Títo boli riadne zvolení na schôdzach triednych združení a majú plnú dôveru rodičov. Na svojich zasadnutiach prerokúva zásadné otázky výchovy a vzdelávania, rieši pripomienky rodičov. V tomto smere koordinuje činnosť jednotlivých triednych združení. Na jej čele stojí predseda, ktorý je zvolený spomedzi členov Rady rodičov školy.

 Členovia Rady rodičov:

Trieda

titul, meno a priezvisko

príma A

Ing. Katarína Koprdová

sekunda A

Arpád Piroška

tercia A

Ing. Beáta Šedíková

kvarta A

Doc. Mgr. Jana Bírová, PhD.

kvinta A

MUDr. Jarmila Sieglová

sexta  A

Mgr. Jana Krajčírová

septima  A

Mgr. Zuzana Bencová

oktáva A

Ing. Eleonóra Justusová

I. A

Rozália Kóšová

I. B

Magdaléna Michalíčková

II. A

Lucia Guzmická

II. B

Stanislav Kóňa

III. A

PhDr. Andrea Solgajová, PhD.

III. B

Ing. Ján Šiška

III. C

Mgr. Miroslava Ligačová

IV. A

Mgr. Monika Mišiaková

IV. B

Marta Szabóová

I. A  ZŠ

MUDr. Margita Pirošová

II. A  ZŠ

PaedDr. Peter Kollár, PhD.

III. A  ZŠ

Mgr. Niké Čaja

IV. A  ZŠ

Mgr. Katarína Matušicová

V. A  ZŠ

JUDr. Ing. Ján Rejda - predseda