Výchovná poradkyňa: Mgr. Marcela Jahnová

 Konzultačné hodiny: utorok 13.30 hod – 15.20 hod (kabinet VP)

 - žiaci majú možnosť komunikovať kedykoľvek v priebehu prestávok či po vyučovaní

   kontakt:     tel:  037 2300200     mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Výchovná poradkyňa ponúka:
• kariérne poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie:
  • informácie a materiály o VŠ na Slovensku a o štúdiu v zahraničí
  • pomoc pri vypisovaní prihlášok na VŠ
• špeciálno-pedagogické poradenstvo pre žiakov s ŠVVP a ich zákonných zástupcov
• sprostredkovanie:
  • odbornej pomoci v prípade výchovných, študijných alebo osobných problémov
  • profesijno-orientačného diagnostikovanie

Poradňa

Máš problémy s učením? Nezvládaš stres?
Uniká ti životný zmysel?
Prežívaš pocity smútku, úzkosti, menejcennosti?
Máš strach z odmietnutia, výsmechu, či nepochopenia?

Túto poradňu sme založili s úmyslom byť Vám nápomocní pri objavovaní Vašich schopností, hodnôt a vnútornej sily. Môžeš kontaktovať Mgr. Marcelu Jahnovú alebo pátra Juraja Genriara, SchP. 

Koordinátor prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov mládeže

Kontakt:
Mgr. Marcela Jahnová 
Telefón:037 2300200    klapka 28

Koordinátor prevencie plní úlohy:

•    školského poradenstva v otázkach prevencie  závislostí,
•    monitoruje, koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu protidrogovú výchovu a informačnú činnosť pedagogických pracovníkov školy pri dlhodobom systematickom sledovaní a hodnotení vývinu žiakov ohrozených drogovou závislosťou a inou sociálnou patológiou (delikvencia, šikanovanie, kriminalita, fyzické a psychické týranie),
•    sprostredkúva prepojenie školy s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými zariadeniami a mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa prevenciou,
•    venuje osobitnú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou, u ktorých možno oprávnene predpokladal' zvýšené riziko sociálno-patologického vývinu a vzniku drogovej závislosti,
•    informuje žiakov, ich rodičov, prípadne zákonných zástupcov o činnosti preventívnych poradenských a iných odborných zariadení, o možnostiach využitia ich odborných služieb zameraných na prevenciu a odstraňovanie drogových a iných závislostí,
•    v rámci svojej preventívnej činnosti úzko spolupracuje s výchovným poradcom v škole a s príslušným centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré poskytujú metodickú pomoc,
•    permanentne sa vzdeláva a zdokonaľuje svoju odbornosť a spôsobilosti koordinovať a plniť úlohy primárnej prevencie v škole.   
 •    v spolupráci s vedením školy iniciuje preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnej súčasti výchovno - vzdelávacieho procesu a v rámci aktivít školy poskytuje preventívno - výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom,

Poradca pre zdravú školu

Kontakt:
Mgr. Mariana Svoradová-Lacinová 
Telefón: 037 2300200    klapka 23