Štúdium vo všeobecnej triede ponúka vyvážený učebný program ako kvalitnú prípravu na štúdium na VŠ doma i v zahraničí

 • osemročné štúdium je určené žiakom 5. ročníka ZŠ 
 • štvorročné štúdium je určené žiakom 9. ročníka ZŠ

Žiaci sa učia dva cudzie jazyky – vyberajú si z ponuky: anglic­ký, nemecký, francúzsky, taliansky a ruský.

Školský vzdelávací program poskytuje v predmaturitnom ročníku možnosť výberu voliteľných predmetov
8 disponibilných hodín a v maturitnom ročníku až 11.  
Vo výbere predmetov každoročne prevláda oblasť: medicína, právo, umenie, psychológia, ekonomika.

 • odborné laboratóriá, multimediálne učebne, telocvičňu, pohybové štúdio, multifunkčné ihrisko, knižnica
 • jedáleň – aj bezlepkové a diétne stravovanie, školský bufet
 • internet v celej budove
 • záujmová činnosť: šport, umenie, história, filozofia, žurnalistika, právo, biológia, chémia, medicína, informatika, ..
 • obhajoba vlastnej bádateľsko-výskumnej práce ako súčasť prípravy na vysokoškolské štúdium
 • celoslovenské a medzinárodné projekty: ERASMUS+, IT Akadémia, Voda v krajine
 • odborné exkurzie na Slovensku a do zahraničia
 • lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz a množstvo športových podujatí
 • študentský ples, imatrikulácie, výtvarné vernisáže, divadlo a iné spoločensko-kultúrne akcie
 • recipročné pobyty študentov a spolupráca so školami v Nemecku, Fínsku, Turecku, Španielsku a družobná škola vo Würselene
 • študentský časopis Kalazancio – priestor pre žurnalistov a grafikov
 • kaplnka školy – formačný proces žiakov
 • školská jedáleň, bufet – zdravé stravovanie
 • množstvo mimovyučovacích aktivít
 • kvalitné a efektívne vzdelávanie
 • odbornosť pedagogických zamestnancov, aktívne pôsobenie pátrov piaristov
 • motivujúca školská klíma, aktívne učenie sa žiakov a podpora talentu a osobnosti
 • spolupráca  žiak – rodič – učiteľ – verejnosť
 • úspechy žiakov v súťažiach, olympiádach a SOČ
 • podpora prezentačných zručností s využitím IKT
 • rozvoj umelecky nadaných žiakov, široké spektrum záujmovej činnosti
 • projekty a zahraničná spolupráca
 • spokojnosť žiakov, konkurencieschopnosť absolventov
 • študentský časopis KALAZANCIO získava rôzne ocenenia,
 • žiaci sú aktívni a úspešní vo vedomostných a športových súťažiach
 • schopnosti a talent žiakov sa odráža v naštudovaných divadelných hrách a muzikáloch
 • spolupracujeme s charitatívnymi organizáciami, zúčastňujeme sa Študentskej kvapky krvi a sme úspešní v súťaži Mladý záchranár
 • zapájaním do celoslovenských a medzinárodných projektov formujeme sociálne a jazykové kompetencie
 • absolventi pokračujú na VŠ doma i vo svete a uplatňujú sa v rôznych odboroch ako úspešní lekári, právnici, politológovia, moderátori, výtvarníci, pedagógovia, ekonómovia, podnikatelia...

Novinky

Exkurzia do NRSR a na Slavín

 

Dňa 12. novembra sa žiaci tretích ročníkov v sprievode p.prof. Urbanovej a Horákovej vybrali do nášho hlavného mesta, za účelom návštevy Národnej rady Slovenskej republiky a pamätného miesta Slavín. Exkurzia bola zameraná najmä pre seminaristov z občianskej náuky, ale šancu dostali aj iní žiaci, ktorí mali o túto exkurziu záujem.
Začali sme návštevou Slavínu, kde sme si pripomenuli obete padlých vojakov v druhej svetovej vojne. Niektoré zaujímavosti nám o tomto pamätnom mieste povedal aj náš bývalý absolvent, študent práva, ktorý nás neskôr taktiež sprevádzal v priestoroch NR SR.
Pokračovali sme na Bratislavský hrad, kde sme si aj vďaka krásnemu počasiu mohli pozireť krásny výhľad na naše hlavné mesto. Potom sme sa presunuli do NR SR, kde keď sme prešli dôkladnou kontrolou, mali sme prevedenie po priestoroch a následne prednášku s poslankyňou Vierou Dubačovou. Povedala nám o tom, aké dôležité je, aby sa mladí ľudia zaujímali o politiku, pretože sa ich to týka a aby mali na politikov vysoké nároky.
Exkurziu sme zakončili chvíľkovou prestávkou v OC Avion, a nakoniec sme sa šťastlivo vrátili do Nitry, obohatení o nové poznatky a zážitky.

Mladý prekladateľ

Úspešní mladí prekladatelia!
Tento rok sa už po 6krát konala súťaž vyhlásená Katedrou translatológie UKF v Nitre - Mladý prekladateľ 2018. O prvenstvo bojovalo 406 prekladov z 32 škôl. Z nášho gymnázia sa do súťaže zapojila približne dvadsiatka prekladateľov (ANJ, NEJ). Dvojica študentov z III.C triedy dosiahla mimoriadne úspechy. Martin Repka obsadil krásne 3. miesto v preklade z ANJ (zo 187 prekladov). Natália Dolníková a znova úspešný Martin Repka boli ocenení špeciálnou cenou poroty za vynikajúci preklad z NEJ (približne zo 100 prekladov). Srdečne gratulujeme!

Hodina deťom

Dňa 9.11.2018 sa naše žiačky sexty A zúčastnili na celoslovenskej verejnej zbierke HODINA DEŤOM, ktorej výťažok peňazí ide na pomoc deťom z detských domovov na celom Slovensku. Ďakujeme! 

Deň svätých a ruženec

Aktivity Základnej školy v mesiaci október

Dňa 29. októbra 2018 sa na našej škole uskutočnila milá akcia, ktorú zorganizovala sr. Dominika so žiakmi piateho ročníka ZŠ. Žiaci vo svojej osobe prezentovali svätých. Stihli navštíviť 12 tried a zavítali aj na sekretariát, kde sa stretli s pani riaditeľkou a pani zástupkyňami ale aj s nepedagogickými pracovníkmi. Prezentovali sa títo svätí: Panna Mária, sv. Jakub-apoštol, sv. Filoména, sv. Ján Pavol II., sv. Bernadeta, sv. Tarzícius, bl. Anna Kolesárová, sv. František z Asissi, sv. Alžbeta Uhorská, sv. Dominik Sávio, sv. Lucia zo Syrakúz, bl. Pier Giorgio Frassati, sv. Katarína Alexandrijská a sv. páter Pio z Pietrelciny.

Žiaci 1. až 4. ročníka ZŠ už každoročne v októbri robia darček pre Pannu Máriu v podobe vlastnoručne vyrobeného ruženca z rôzneho materiálu. Do výroby darčeka sa aj v tomto roku zapojila väčšina žiakov. Ružence boli vyhodnotené a všetci boli odmenení.
   

 

 

Týždeň vedy 2018

Zábavná - objavná biológia

V rámci „Týždňa vedy a techniky na Slovensku „ sa dňa 8. novembra 2018 naši mladší žiaci 5. ZŠ a prímy A v sprievode vyučujúcich biológie RNDr. Gregušovej a PaedDr. Krnáčovej  zúčastnili objavného vyučovania v krásnom parku Arborétum Mlyňany. Žiaci mali možnosť počas exkurzie po náučných chodníkoch Arboréta Mlyňany spoznať dreviny v krásne zafarbenej jesennej prírode. Formou interaktívnych hier a prednášky sa oboznámili s plodmi  drevín, ktoré niektorí aj ochutnali. Žiaci nezabudli ani na svojich blízkych doma, kúpili im darček v podobe kvetinky. Odmenou nás všetkých bol krásny jesenný deň strávený v nádhernom Ambrózyho parku.

Dôležité novinky

Hlasovanie na nový level

Zahlasujte za našu školu na tejto stránke: https://nanovylevel.sk/

Máme možnnosť získať novú interaktívnu učebňu. 

Deň otvorených dverí 2018

Nebuď otrok drog 2018

Škola sa zapojila do projektu s názvom Nebuď otrok drog. Hlavnou aktivitou v poradí už piateho ročníka je vedomostný kvíz, dostupný na webovej stránke projektu www.nebudotrokdrog.sk. Prostredníctvom kvízu sa žiaci môžu oboznámiť s rizikami spätými s užívaním drog. Všetci tí, ktorí úspešne zodpovedajú kvízové otázky, budú zároveň zaradení do záverečného žrebovania o hodnotné ceny. 

Na desiatich vyžrebovaných výhercov čakajú ceny v celkovej hodnote 2500 eur, ktorými sú poukážky na nákup elektroniky a kníh podľa vlastného výberu. Jedinou podmienkou účasti v záverečnom žrebovaní je správne zodpovedanie celkovo 15 kvízových otázok, týkajúcich sa viacerých oblastí súvisiacich s drogami. Riešitelia kvízu nemusia mať podrobne naštudovanú problematiku, správnu odpoveď na každú otázku nájdu v sprievodnom texte, uvedenom pri príslušnej otázke.

Kvíz bude na stránke projektu dostupný do 2. decembra 2018. Mená vyžrebovaných výhercov budú zverejnené na rovnakej stránke nasledujúci deň, 3. decembra 2018.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2018.
 
 

Nápad pre moju školu 2019

Rehoľa piaristov vyhlasuje súťaž o grant Nápad pre školu. Viac informácii na plagáte a v priloženom súbore. 

Informácie k grantu