Štúdium vo všeobecnej triede ponúka vyvážený učebný program ako kvalitnú prípravu na štúdium na VŠ doma i v zahraničí

 • osemročné štúdium je určené žiakom 5. ročníka ZŠ 
 • štvorročné štúdium je určené žiakom 9. ročníka ZŠ

Žiaci sa učia dva cudzie jazyky – vyberajú si z ponuky: anglic­ký, nemecký, francúzsky, taliansky a ruský.

Školský vzdelávací program poskytuje v predmaturitnom ročníku možnosť výberu voliteľných predmetov  8 disponibilných hodín a v maturitnom ročníku až 11.  Vo výbere predmetov každoročne prevláda oblasť: medicína, právo, umenie, psychológia, ekonomika.

 • odborné laboratóriá, multimediálne učebne, telocvičňu, pohybové štúdio, multifunkčné ihrisko, knižnica
 • jedáleň – aj bezlepkové a diétne stravovanie, školský bufet
 • internet v celej budove
 • záujmová činnosť: šport, umenie, história, filozofia, žurnalistika, právo, biológia, chémia, medicína, informatika, ..
 • obhajoba vlastnej bádateľsko-výskumnej práce ako súčasť prípravy na vysokoškolské štúdium
 • celoslovenské a medzinárodné projekty: ERASMUS+, IT Akadémia, Voda v krajine
 • odborné exkurzie na Slovensku a do zahraničia
 • lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz a množstvo športových podujatí
 • študentský ples, imatrikulácie, výtvarné vernisáže, divadlo a iné spoločensko-kultúrne akcie
 • recipročné pobyty študentov a spolupráca so školami v Nemecku, Fínsku, Turecku, Španielsku a družobná škola vo Würselene
 • študentský časopis Kalazancio – priestor pre žurnalistov a grafikov
 • kaplnka školy – formačný proces žiakov
 • školská jedáleň, bufet – zdravé stravovanie
 • množstvo mimovyučovacích aktivít
 • kvalitné a efektívne vzdelávanie
 • odbornosť pedagogických zamestnancov, aktívne pôsobenie pátrov piaristov
 • motivujúca školská klíma, aktívne učenie sa žiakov a podpora talentu a osobnosti
 • spolupráca  žiak – rodič – učiteľ – verejnosť
 • úspechy žiakov v súťažiach, olympiádach a SOČ
 • podpora prezentačných zručností s využitím IKT
 • rozvoj umelecky nadaných žiakov, široké spektrum záujmovej činnosti
 • projekty a zahraničná spolupráca
 • spokojnosť žiakov, konkurencieschopnosť absolventov
 • študentský časopis KALAZANCIO získava rôzne ocenenia,
 • žiaci sú aktívni a úspešní vo vedomostných a športových súťažiach
 • schopnosti a talent žiakov sa odráža v naštudovaných divadelných hrách a muzikáloch
 • spolupracujeme s charitatívnymi organizáciami, zúčastňujeme sa Študentskej kvapky krvi a sme úspešní v súťaži Mladý záchranár
 • zapájaním do celoslovenských a medzinárodných projektov formujeme sociálne a jazykové kompetencie
 • absolventi pokračujú na VŠ doma i vo svete a uplatňujú sa v rôznych odboroch ako úspešní lekári, právnici, politológovia, moderátori, výtvarníci, pedagógovia, ekonómovia, podnikatelia...

Novinky

Duchovná obnova kvinty A

5. október 2018 bol pre žiakov kvinty A plný zážitkov a pekných spomienok. Žiaci sa zúčastnili duchovnej obnovy v duchu piaristického hesla "Veda a viera." Konala sa v priestoroch augustiniánskeho kláštora v Brne, kde kedysi bol opátom zakladateľ genetiky Johann Gregor Mendel. Mali sme bohatý program: prehliadku kostola Navštívenia Panny Márie, prednášky pátra Juraja Gendiara SchP., Andreja Gendiara, PhD. - pracovníka SAV Bratislava, ktorý nám priblížil pohľad veriaceho vedca a pani triednej profesorky Moniky Gregušovej, ktorá priblížila život a prácu Mendela. Na záver sme navštívili Mendelovo múzeum a Múzeum starobrněnského opátství s odborným výkladom. Rozlúčili sme sa prechádzkou po starobylom Brne. 

Týždeň zdravej výživy 2018

V rámci projektu Hovorme o jedle sa v týždni od 15. 10. 2018 do 19. 10. 2018 koná pravidelný a vami obľúbený Týždeň zdravej výživy. 

Európsky týždeň športu

Národné športové centrum je národným koordinátorom Európskeho týždňa športu aj pre rok 2018. Je to mladá iniciatíva, od roku 2015, do ktorej sa každoročne zapája aj naša škola, spolu s 37-tisíc podujatiami v 32 krajinách Európy, kde malú časť zo 14 miliónov obyvateľov tvoríme aj my. 
Pod hlavičkou #BeActive sme sa v týždni od 24. do 28. septembra 2018 opäť aktívne zapojili. 
Každý deň sme začínali krátkou rozhlasovou rozcvičkou, kde spoločne cvičilo takmer 440 žiakov aj učiteľov. V piatok chlapci vyššieho gymnázia odohrali 1. miniMARATÓN v sálovom futbale, kde rozdelení do dvoch tímov, odohralo 4 hodiny spolu 60 hráčov.
Všetky podujatia škôl organizované pod hlavičkou #BeActive boli zároveň súčasťou kampane European School Sport Day, ktorá je oficiálnou súčasťou Európskeho týždňa športu.

 

Anton Grasalkovič - Neznámy mecenáš

28. septembra 2018 priestory gymnázia, Rehole piaristov a Kostola sv. Ladislava patrili životu a dielu Antona Grassalkoviča. Akcia bola organizovaná v rámci podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre.

Jedinečný večer oživili študenti Piaristického gymnázia sv. J. Kalazanského v Nitre prednáškami, vernisážou prác k téme, scénickým tancom a k neopakovateľnej atmosfére prispel spevácky zbor Psallite Deo a komorný orchester Zoe. Súčasťou večera bola i expozícia liturgických predmetov, malé občerstvenie a účasť viacerých vzácnych hostí vrátane krajského koordinátora Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

V rámci podujatia účinkovali nasledovní žiaci:
Prezentácie: Júlia Sčasná, Natália Dolníková, Martin Ďuriš, Samuel Ivančík
Scénický tanec: Sofia Čelešová
Výstava fotografií: Tomáš Vyhnálik
Výklad o oltárnom obraze: Martina Sklenárová

Všetkým veľmi pekne ďakujeme za účasť i za pomoc pri organizovaní podujatia.

 

Biela pastelka

Dňa 21.9.2018 sa študenti našej školy zúčastnili na celoslovenskej verejnej zbierke BIELA PASTELKA, ktorú organizovala Únia nevidiacich  a slabozrakých Slovenska.

 

Dôležité novinky

Nápad pre moju školu 2019

Rehoľa piaristov vyhlasuje súťaž o grant Nápad pre školu. Viac informácii na plagáte a v priloženom súbore. 

Informácie k grantu

Zber papiera jeseň 2018

Zber papiera sa uskutoční od 8.10.2018 do 19.10.2018.
Vždy v čase ráno od 7:30hod do 8:00hod, a popoludní od 13:45hod do 14:30hod. 

Sladkosťou bude odmenená najlepšia trieda. 

V prípade neprítomnosti služby označte papier menom, priezviskom a triedou žiaka a v prípade nepriaznivého počasia prosíme uložte papier pod prístrešok kotolne.